# Name
724 วันพุธ ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่มสาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ฯ
725 ประกาศการปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจาก อาชีวศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ได้กำหนดให้มีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐานฯ