# Name
728 วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ยินดีต้อนรับ นางสาวเสาวรัตน์ ใชสงคราม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฯ
729 วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณวิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ